Z OKAZJI 80. ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ HISTORYCZNY KONKURS: KATYŃ-GOLGOTA WSCHODU

Konkurs jest kierowany do wszystkich uczniów klas technikum w ZSTiL im. S. Staszica.
CELE KONKURSU:

 1. Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią nowożytną oraz najnowszą.
 2. Przypomnienie faktów historycznych związanych ze zbrodnią katyńską.
 3. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 4. Zachęcanie uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
 5. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 6. Uczczenie ofiar zbrodni katyńskiej.

  ZAKRES TEMATYCZNY:

  Zagadnienia związane z historią Polski i losami Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1943: układ Ribbentrop – Mołotow, agresja ZSRR na II RP, traktat o granicach i przyjaźni (z 28 IX 1939 r.), losy żołnierzy polskich w niewoli sowieckiej, deportacje i prześladowania Polaków na obszarach pod kontrolą ZSRR, miejsca kaźni polskich oficerów na terenie ZSRR, polityka ZSRR wobec dawnych ziem polskich i przyłączenie ich do ZSRR (kwestie administracyjne), układ Sikorski – Majski, amnestia dla obywateli polskich, formowanie armii gen. Wł. Andersa i przyczyny jej wyjścia z ZSRR, odkrycie zbrodni katyńskiej, reakcja władz ZSRR na odnalezienie zbiorowych mogił, reakcja polskiego rządu emigracyjnego na odnalezienie zbiorowych mogił, prace ekshumacyjne w Katyniu (w 1943 r.);

  Główne postaci: Władysław Sikorski, Stanisław Mikołajczyk, Władysław Anders, Józef Stalin, Wiaczesław Mołotow, Joachim Ribbentrop, Iwan Majski, Adolf Hitler, Władysław Raczkiewicz, Stanisław Swianiewicz;

  Terminy historyczne: ZSRR, NKWD, łagier, gułag, Kuropaty, Łubianka, Tockoje (Tocku), Tatiszczew, Buzułuk, Kołyma, Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, Miednoje, Piatichatki, Katyń, Gniazdowo, Pawliszczew Bor;

  FORMA KONKURSU:

  Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
  a) temat pracy konkursowej – KATYŃ – GOLGOTA WSCHODU;
  b) prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku do przedstawianej problematyki;
  c) rozmiar pracy konkursowej dowolny, ale nie większy niż 100 cm;
  d) forma – dowolna, zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. prezentacja w programie Power Point, obraz, grafika, plakat, wiersz, opowiadanie, rozprawka, felieton, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
  e) materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, plastelina, szkło, metal itp.;
  f) praca powinna być wykonana samodzielnie.

  TERMIN WYKONANIA PRAC I OCENA:

  Prace będą oceniane po powrocie do szkoły. Ocenie podlega:
  a) zawartość merytoryczna pracy
  b) projekt graficzny
  c) estetyka strony
  d) wykonanie.

  Najlepsze prace zostaną ocenione na ocenę celującą z historii traktowaną jako ocena cząstkowa o najwyższej średniej ważonej.

  Lekturą obowiązkową dla uczestników jest teka edukacyjna IPN Zbrodnia Katyńska – materiały dla ucznia https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/27577,Zbrodnia-Katynska.html. Pliki do pobrania: Materiały dla ucznia Karty, Mapy oraz http://server066393.nazwa.pl/migracja/Migracja_ZSTIL/materialy_dydaktyczne/historia.htm (zakładka Katyń). W bibliografii można wykazać każdą inną pomoc naukową wykorzystaną w pracy.

  Do udziału w konkursie zachęcam wszystkich uczniów, szczególnie tych, którzy mają znaczne zaległości z historii. Wykorzystajmy pożytecznie czas wolny od szkoły, ale nie od zajęć edukacyjnych. Życzę wszystkim owocnej pracy.

  Małgorzata Nikiel

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI