ZSTiL

Rekrutacja

2024/2025

Informacja dotycząca scentralizowanej rekrutacji elektronicznej

 

  1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadpodstawowych może  ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.
  2. Kandydat wprowadza podanie przez internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
  3. Strona logowania dostępna jest pod adresem https://slaskie.edu.com.pl/
  4. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany wniosek w  określonym terminie.
  5. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.
  6. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt 5 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy kandydatów.