KONKURS NA LOGO SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Lubisz rysować, malować lub bawić się grafiką komputerową, zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie na LOGO Szkolnego Koła Wolontariatu.
Opracuj znak graficzny – nasze Logo.
Bliższe informacje zamieszczone są w regulaminie konkursu poniżej.
ZAPRASZAMY:)

REGULAMIN KONKURSU
na „Logo Szkolnego Koła Wolontariatu”


I. Organizator konkursu
1. Organizatorami konkursu na opracowanie logo Szkolnego Koła Wolontariatu są Opiekunowie: Barbara Bartas, Sylwia Magiera – Wnętrzak, Anna Kocur oraz ks. Maciej Pszczółka
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Logo wykorzystywane będzie przez Szkolne Koło Wolontariatu do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
3. Konkurs trwać będzie od 22.11.2021r. Do 06.12.2021r.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Projekty konkursowe muszą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach- Dziedzicach.
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystać z technik komputerowych.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm, w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
• być czytelne i łatwe do zapamiętania,
• być łatwo identyfikowane z celami , zadaniami wolontariatu, jak i samym wolontariatem,
• wzbudzać pozytywne emocje,
składać się:
• tylko z logotypu (stylizacji literowej)
• tylko z elementu graficznego będącego symbolem
• lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
6. Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs na logo SKW”, w której uczestnik podaje: imię i nazwisko, klasę, lub wysłać je (jeżeli jest w formie elektronicznej) na adres e-mail: b.bartas@o2.pl , podając w jakim programie zostało wykonane, z dopiskiem „Praca konkursowa”.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 06.12.2021 r. do p. Barbary Bartas lub wysłać na adres e- mail podany powyżej.
2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
• zgodność projektu z celami i zadaniami wolontariatu,
• oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
• czytelność i funkcjonalność projektu,
• estetyka wykonania projektu.
VII. Ocena prac konkursowych
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, składającą się z opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzcy przewidziana jest atrakcyjna nagroda

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI