Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

 1. Do egzaminu nie może przystąpić osoba przebywająca w domu z osobą będącą na kwarantannie lub sama będąca na kwarantannie.
 2. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (dwie dawki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź z osobą na kwarantannie.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (tj. wydzielone pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową). Wpuszczanie na teren szkoły i do sali egzaminacyjnej rozpocznie się o godzinie 8:00. Zdający wchodzący na teren szkoły musi dostosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących i członków zespołów nadzorujących.
 10. Osoby zdające egzamin maturalny w salach gimnastycznych wchodzą na teren szkoły wejściem przez warsztaty szkolne od strony parkingu, pozostałe osoby wchodzą wejściem głównym.
 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.
 12. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 – metrowego odstępu).
 13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

– podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

– wychodzi do toalety;

– kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

14. Zdający może mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.

15. Po zakończeniu egzaminu zdający po uzyskaniu pozwolenia opuszcza salę egzaminacyjną i niezwłocznie opuszcza budynek szkoły, wrażeniami po egzaminie powinien się dzielić z innymi z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, należy unikać spotkań w grupach przy wejściu do szkoły.