Wytyczne ogólne

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych piszących na czarno, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających

 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 5. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

 9. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Wytyczne szczegółowe:

 1. Zdający na egzamin przybywają z własnymi przyborami piśmiennymi piszącymi na czarno i pomocami dopuszczonymi przez CKE z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 2. Na egzamin z j. polskiego pp, matematyki pp i pr, j.angielski pp i pr, geografię pr, biologię pr należy przybyć na 60 min. przed jego rozpoczęciem, w przypadku pozostałych egzaminów 30 min.

 3. Miejsca zbiórki:

a/ osoby zdające w sali nr 1 (aula), 4 (duża sala konferencyjna), 5 (czytelnia), 7 (mała sala konferencyjna) wchodzą wejściem głównym do szkoły, w ten sposób, że ustawiają się w rzędzie w odległości co 1,5m , osoby zdające w salach 3,5,7 wzdłuż budynku szkoły na podjeździe dla niepełnosprawnych, osoby zdające w sali nr 1 na chodniku wzdłuż części biurowej szkoły.

b/ osoby zdające w salach 2 i 3 (sale gimnastyczne) wchodzą do szkoły przez wejście na warsztaty szkolne (od parkingu dla nauczycieli) od ulicy Baduszkowej i ustawiają się w rzędzie w odległości co 1,5m.

 1. Wchodząc na teren szkoły bezwzględnie należy podporządkowywać się poleceniom dyżurujących nauczycieli.

 2. Wchodząc na teren szkoły bezwzględnie należy zdezynfekować ręce, następnie podejść do wejścia do sali egzaminacyjnej przedstawić dowód tożsamości ustawiając się przed członkiem komisji w odległości 1,5m i na moment zdjąć maseczkę, po wejściu na salę i dopełnieniu czynności organizacyjnych zająć wskazane miejsce, można zdjąć maseczkę.

 3. Po zakończeniu egzaminu zdający podnosi rękę, zakłada maseczkę i czeka na pozwolenie opuszczenia sali, zabierając wszystkie przyniesione przez siebie materiały.

 4. Po wyjściu z sali natychmiast należy opuścić budynek szkoły, po opuszczeniu budynku szkoły zabrania się tworzenia zgromadzeń.

 5. W przypadku korzystania z materiałów przygotowanych przez szkołę (np. słowniki) przed i po skorzystaniu należy zdezynfekować ręce.

 6. Nie przestrzeganie w/w zasad oraz nie dostosowywanie się do poleceń dyżurnych nauczycieli i członków komisji powoduje nie dopuszczenie do egzaminu lub przerwanie i unieważnienie egzaminu i usunięcie z sali.