Zaczątków Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych należy szukać w pierwszych latach powojennych. Wówczas to powstały szkoły kształcące fachowców, którzy
w przyszłości mieli zasilić załogi rozbudowujących się zakładów przemysłowych.
I tak na terenie Czechowic-Dziedzic w roku 1961 istniały trzy szkoły zawodowe.
W pierwszym rzędzie należy wymienić 5-cio letnie Technikum Hutnicze,
które kształciło młodzież w dwóch specjalnościach: walcownictwo i kuźnictwo.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że było to jedyne Technikum tej specjalności
w kraju. Przygotowywało ono kadrę dla przemysłu metali nieżelaznych w oparciu
o bazę szkoleniową Walcowni Metali “Dziedzice”. Obok Technikum Hutniczego
w tym samym budynku mieściła się
3-letnia Zasadnicza Szkoła Metalowa o specjalności ślusarz. Przygotowywała ona kwalifikowanych robotników dla wszystkich miejscowych i okolicznych zakładów przemysłowych. W osobnym budynku przy ulicy Żwirki
i Wigury mieściła się Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności ślusarz, frezer, tokarz,
i elektromonter. Posiadała ona osobną administracje oraz dyrekcję.

Wszystkie powyższe trzy szkoły zawodowe kształciły łącznie około 650 młodzieży. Jednakże cała infrastruktura była w złym stanie. Świadczy o tym fakt, że na 11 oddziałów Technikum Hutniczego i Zasadniczej Szkoły Metalowej łącznie budynek szkolny posiadał tylko 5 sal wykładowych, 2 gabinety, świetlicę oraz kilka małych nieodpowiednich pomieszczeń na pomoce naukowe. Szkoła nie posiadała sali gimnastycznej, boiska, pomieszczenia na pokój nauczycielski, bibliotekę, czytelnię oraz rekreację dla uczniów. Brak było nawet korytarzy. Dwa budynki w których mieściła się szkoła pochodziły z końca XIX wieku (1889 r.) lub z początku XX wieku (1909 r.). Z tego też powodu nie odpowiadały one zupełnie warunkom, jakie powinny reprezentować szkoły z lat 60-tych. Najlepiej odzwierciedla to ekspertyza przeprowadzona
w roku 1960, która wykazała zagrożenie stanu ścian
i fundamentów oraz stwierdziła, że budynek ten nie nadaje się do rozbudowy. Podobne warunki lokalowe posiadała Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy ulicy Żwirki i Wigury.
Absolwenci Technikum Hutniczego i obu szkół zawodowych znajdowali pełne zatrudnienie
w miejscowych zakładach przemysłowych, a także w zakładach metali nieżelaznych w Kętach, Łabędach, Skawinie, i Wrocławiu. Z tych też powodów Dyrekcja Szkoły wystąpiła do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach
z wnioskiem
o uruchomienie dodatkowo z dniem 1 września 1962 r. nowego kierunku
w Technikum grupy mechanicznej
o specjalności obróbka plastyczna.

Działania zmierzające do
utworzenia Zespołu Szkół Technicznych

W dniu 12 luty 1962 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Białej zwróciło się do Ministra Przemysłu Ciężkiego Franciszka Waniołka z prośbą
o rozważenie możliwości zbudowania w latach 1963-64 Międzyzakładowego Technikum Hutniczego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Czechowicach-Dziedzicach. Powyższy wniosek był uzasadniony różnymi względami.
W pierwszej kolejności zauważono, że na terenie Czechowic- Dziedzic znajduje się 10 zakładów przemysłowych, które rozwijają się z roku na rok. Z tego względu pojawiło się coraz większe zapotrzebowanie na fachowców. Ponadto dzięki dużej liczbie zakładów istniała możliwość łatwego powiązania teoretycznej nauki
z praktyką zawodową.
Również skierowano uwagę na fakt, że istniejące na terenie miasta szkoły zawodowe (Technikum Hutnicze i dwie Zasadnicze Szkoły Zawodowe) mieszczą się w nieodpowiednich pomieszczeniach. To z kolei powodowało utrudnienia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz uniemożliwiało rozwój tychże szkół.
Zaznaczono, że 15 letnie wysiłki miejscowych władz partyjnych i administracyjnych
o zbudowanie nowego gmachu szkolnego nie dały rezultatów. Wszystkie te wysiłki były mocno popierane przez zakłady przemysłowe w Czechowicach-Dziedzicach. Natomiast Prezydium Powiatowej Rady Narodowej zabezpieczyło teren, na którym obiekt mógłby zostać zlokalizowany.
Ponadto, wszystkie większe zakłady w mieście, oświadczyły gotowość ponoszenia związanych
z budową nakładów. Potwierdzeniem tego było pismo Dyrekcji Technikum Hutniczego.
Zespół Szkół Technicznych
Do budowy gmachu szkoły został powołany Społeczny Komitet
Budowy Szkoły.

W jego skład weszły następujące osoby:
1. Kazimierz Leśniak – przewodniczący Komitetu
/ z urzędu: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Prezydium Rady Narodowej w Bielsku-Białej /
2. Tadeusz Razowski – zastępca przewodniczącego
/ przedstawiciel Zjednoczonych Zakładów Rowerowych w Czechowicach-Dziedzicach /
3. Zbigniew Dyrda – sekretarz Komitetu
/ przedstawiciel Kopalni Węgla Kamiennego “SILESIA” w Czechowicach-Dziedzicach /
4. Władysław Szypuła – członek Komitetu
/ dyrektor ZSZ Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach /
5. Rudolf Myrczek – członek Komitetu
/ przedstawiciel Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach /
6. Ludwik Pisarek – członek Komitetu
/ przedstawiciel spółdzielni “TERPEN” w Czechowicach-Dziedzicach /
7. Tadeusz Szydło – członek Komitetu
/ przedstawiciel Czechowickich Zakładów Przemysłu Zapałczanego /
8. Ferdynand Szewczyk – członek Komitetu
/ przedstawiciel Kopalni Węgla Kamiennego “SILESIA” w Czechowicach-Dziedzicach /
9. Włodzimierz Lubieniecki – członek Komitetu
/ dyrektor Technikum Hutniczego w Czechowicach-Dziedzicach z ramienia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach, sprawował funkcję administratora terenu szkoły /