ZSTiL

Doradca zawodowy

PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
I DORADZTWA ZAWODOWEGO
Joanna Murawska

Dzień Tygodnia Godzina
Poniedziałek 7.00 – 16.00
Wtorek 7.00 – 12.00
Środa 7.00 – 9.45
Czwartek 12.40 – 17.25
Piatek 7.00 – 16.30

DORADCA ZAWODOWY
Mirella Wilczek

Dzień Tygodnia Godzina
Poniedziałek 7.00 – 10.45
Wtorek 7.00 – 11.15
Środa
Czwartek
Piatek

Doradca zawodowy realizuje następujące cele:

Cele związane z kształtowaniem postaw i zachowań:

 1. rozwój umiejętności poznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,
 2. kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężanie bierności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,
 3. kształcenie nawyków ciągłego uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń,
 4. kształtowanie postaw otwartości – autoprezentacji swojej wiedzy i potencjału osobowości,
 5. kształtowanie nawyków planowania przyszłości, modelowania drogi zawodowej i konsekwentnego dążenia do celu.
Cele związane z kształtowaniem umiejętności:

 1. planowania przyszłości zawodowej,
 2. organizowania działań swoich i zespołu,
 3. przygotowania dokumentów związanych z pracą zawodową,
 4. poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy,
 5. nawiązywania kontaktów,
 6. przeprowadzania negocjacji,
 7. planowania i organizowania własnej działalności gospodarczej.Cele związane z wiedzą:

 1. poznanie „świata zawodów”,
 2. poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach,
 3. poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentów związanych z pracą,
 4. poznanie podstaw prawa pracy,
 5. poznanie zasad tworzenia biznes-planu,
 6. poznanie zasad rządzących rynkiem pracy,
 7. poznanie sytuacji gospodarczej, społecznej na lokalnym rynku.

Główne zadania doradztwa zawodowego w szkole: 

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
 • prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom,
 • przeprowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom,
 • pomoc i udostępnianie informacji o szkołach wyższych, policealnych i systemie kształcenia ustawicznego,
 • współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań.

Szczegółowe zadania:

1.   w zakresie pracy z młodzieżą:

 • wdrażanie uczniów do samopoznania,
 • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
 • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,
 • przełamywanie barier emocjonalnych,
 • wyrabianie szacunku dla samego siebie,
 • planowanie własnego rozwoju,
 • poznanie możliwych form zatrudnienia,
 • zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy,
 • zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji,
 • zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy,
 • poznanie lokalnego rynku pracy,
 • poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 • reorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu,
 • rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność).

2. w zakresie pracy z rodzicami:

 • podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • wypracowanie form wspierania uczniów w wyborze ich dalszej drogi życiowej.

3. w zakresie współpracy z nauczycielami:

 • uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej,
 • lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy,
 • nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.


Opracowanie:

(na podst. Rozporządzenia MENiS z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli   ( Dz. U. z 2002r. nr 155, poz. 1288).

Korzyści wynikające z działalności szkolnego doradcy zawodowego

 • łatwy dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej – dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
 • poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
 • świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,
 • ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy,
 • świadomość konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej,
 • mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.